VOP_01_06_2018

Obchodní podmínky

1. Platnost obchodních podmínek

1.1. Tyto obchodní podmínky se týkají dohody o užívání produktů balíčků služeb pro GDPR („ smlouva“ a „produkt“ ). Smlouva je uzavřena mezi Vámi a naší společností jako poskytovatelem produktu prostřednictvím webových stránek www.potrebuji-gdpr.cz („ webové stránky“ ). Smlouvou se (mimo jiné) uděluje licence k užívání dokumentů, směrnic a softwarových nástrojů, které jsou součástí produktu („licence“ ).

2. Poskytovatel

 1. 2.1.  Poskytovatelem produktu je společnost KZ trading s.r.o., Vršovická 416/9 101 00 Praha 10, IČO: 06702619, DIČ: CZ06702619, spisová značka: C 287451 vedená u Městského soudu v Praze („ Poskytovatel“ ).

 2. 2.2.  Poskytovatel také poskytuje k produktu veškerou servisní podporu, vyřizuje reklamace, přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy apod.

3. Nabyvatel
3.1. Nabyvatelem produktu může být spotřebitel/ka nebo podnikatel/ka.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Pokud máte zájem o získání produktů, naleznete specifikace jednotlivých produktů, informace o jejich ceně a možné době trvání oprávnění k jejich užívání na webových stránkách. Smlouva je uzavřena na základě Vaší objednávky učiněné prostřednictvím webové stránky („ objednávka“ ). Učiněním objednávky nám zasíláte svůj návrh na uzavření smlouvy a také projevujete svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, kterými se smlouva řídí. Potvrzením přijetí objednávky, a to zasláním e-mailu ze strany Poskytovatele na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a zároveň potvrzením odpovědným pracovníkem Poskytovatele dochází k uzavření smlouvy.

5. Způsob dodání
5.1. Produkt je dodáván v elektronické podobě. Po objednávce bude na e-mailovou adresu,

kterou uvedete v objednávce, zaslán licenční e-mail. Až v den úplného připsání platby na účet Poskytovatele vzniká Vaše právo užívat produkt (dochází k poskytnutí licence).

6. Doba dodání

6.1. Licenční e-mail zasíláme následující pracovní den.

7. Platba
7.1. Pokud objednáváte produkt přes webové stránky, máte možnost zvolit si během

objednávky platební metodu. Platbu můžete uskutečnit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. V případě úspěšné platby kartou zasíláme obratem licenční e-mail spolu s daňovým dokladem a vytvoříme Vám přístup do systému, kde si můžete začít stahovat Váš produkt. V ostatních případech je součástí licenčního e-mailu

zálohová faktura se splatností 14 dnů. Na faktuře jsou uvedeny všechny potřebné informace k platbě jako např.: číslo účtu Poskytovatele, konstantní a variabilní symbol, celková částka k úhradě včetně DPH, atd. Objednávky provedené telefonicky nebo e- mailem je možné hradit pouze bezhotovostním převodem. V těchto případech Vám bude zpřístupněn produkt až řádným a včasným uhrazením fakturované částky, kdy bude platba připsána na účet Poskytovatele.

8. Licenční ujednání

 1. 8.1.  V okamžiku řádného a včasného připsání platby za produkt na účet Poskytovatele Vám Poskytovatel poskytuje licenci k užívání produktu, tj. k užívání dokumentů a softwarových nástrojů, jež jste si stáhli v systému na webových stránkách. Takto poskytnutá licence k užívání produktu je vedena pouze na Vás jako na nabyvatele. Licence se uděluje jako nevýhradní a nepřevoditelná. Práva související s licencí můžete vykonávat pouze osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců.

 2. 8.2.  Udělená licence se vztahuje také na případné aktualizace produktu.

 3. 8.3.  Byla-li licence poskytnuta na určité období, zaniká automatický uplynutím období, na které byla udělena. V případě zániku licence musíte produkt a všechny jeho kopie zničit nebo na vlastní náklady vrátit Poskytovateli.

 4. 8.4.  Jako nabyvatel jste povinen dodržovat následující omezení:

  1. 8.4.1.  nabyvatel nesmí produkt ani jakoukoli jeho součást dále kopírovat, šířit,

   sublicencovat, pronajmout, oddělovat jeho časti nebo vytvářet od produktu odvozená díla, nebo činit jakékoliv jiné právní jednání, jehož výsledkem by bylo zveřejnění produktu či jeho zpřístupnění jakékoli třetí osobě (vyjma zpřístupnění produktu zaměstnancům nabyvatele),

  2. 8.4.2.  nabyvatel může produkt užívat pouze způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, zejména souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví,

  3. 8.4.3.  nabyvatel není oprávněn udělit třetí osobě právo užít produkt.

 5. 8.5.  Produkt a všechna práva, zejména vlastnická práva a práva duševního vlastnictví k produktům, jsou ve vlastnictví Poskytovatele anebo jeho poskytovatelů licencí.

 6. 8.6.  Všechna práva k produktu kromě práv, které Vám jako nabyvateli byly v souladu s těmito obchodními podmínkami uděleny, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Osobní údaje chráníme před zneužitím. Všechny osobní údaje budeme používat

pouze pro naši potřebu a pouze pro účel Vámi výslovně schválený a neposkytneme je třetím osobám.

10. Postup při uzavření smlouvy

10.1. Objednávku je možné provést online na webových stránkách.

10.2. Při online objednávce na webových stránkách musíte provést následující kroky:

 1. Klikněte na tlačítko „ESHOP“.

 2. Zvolte si Vámi vybraný produkt (nebo jejich kombinaci), klikněte na políčko

  „Detail“ a následně stiskněte tlačítko „DO KOŠÍKU“.

 3. Chcete-li dále pokračovat ve výběru produktů, stiskněte tlačítko „Pokračovat

  v nákupu“. Pro další krok objednávky stiskněte tlačítko „PŘEJÍT DO KOŠÍKU“.

 4. Zobrazí se nákupní košík pro kontrolu Vaší objednávky, dále políčko pro

  zadání případného slevového kódu a způsobu dopravy a platby. Rovněž se Vám nabídne možnost vyplnění fakturačních údajů, popř. poznámek. Na konci této fáze najdete rekapitulaci objednávky. V této fázi je také nutné projevit svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami Poskytovatele, a to zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Po jeho zaškrtnutí a po vyplnění fakturačních údajů stiskněte tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, čímž je objednávka dokončena.

 5. Na základě dokončení objednávky obdržíte potvrzovací e-mail s poděkováním a informacemi. Doručením tohoto potvrzení do Vámi uvedené e-mailové schránky a potvrzením odpovědným pracovníkem Poskytovatele dochází k uzavření smlouvy.

11. Údaje o právech z vadného plnění.

11.1. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

12. Vady

12.1. Poskytovatel odpovídá nabyvateli, že zboží při převzetí (v okamžiku stažení produktu) nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí produktu:

 • -  má produkt stanovené nebo ujednané vlastnosti,

 • -  produkt se hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke

  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • -  produkt byl dodán v odpovídajícím množství a jakosti, a

 • -  produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Produkt

  má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

13. Kontrola produktu a zjištění vady
13.1. Nabyvatel produkt podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí

se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně na adresu Poskytovatele nebo e-mailem na info@potrebuji-gdpr.cz. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí produktu.

14. Práva z vad
14.1. Je-li vada odstranitelná, může nabyvatel požadovat opravu produktu, doplnění toho, co

chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni produkt řádně užívat, může nabyvatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má nabyvatel právo na náhradu účelně

vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

15. Rozhodné právo, řešení sporů

15.1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv spory vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek bude řešit věcně příslušný soud s místní příslušností určenou dle aktuálního sídla Poskytovatele. To neplatí v případě, že nabyvatel je spotřebitelem (viz níže).

16. Informace pro spotřebitele

16.1. Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporu. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a nabyvatelem produktu, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s koupí produktu nebo poskytnutím služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může nabyvatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Nabyvatel, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.2. Poučení spotřebitele o zániku práva odstoupit od smlouvy. Jelikož je produkt digitálním obsahem a není Vám dodáván na hmotném nosiči, ale přístup k němu získáváte online na webových stránkách Poskytovatele, kde si jej můžete stáhnout, uplatní se v takovém případě jiná pravidla pro odstoupení od smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. i) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.3. Je-li nabyvatel spotřebitelem, zobrazí se před dokončením objednávky zaškrtávací políčko „Souhlasím s dodáním produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy“. Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasíte s tím, že Vám produkt bude dodán
v souladu s výše uvedenou dobou dodání produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Nezaškrtnete-li na konci objednávky toto zaškrtávací políčko, bude Vám produkt dodán až po uplynutí 14 dnů od uzavření smlouvy a v těchto 14 dnech máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

16.4. Odstoupení od smlouvy. Odmítli-li jste doručení produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení a chcete-li odstoupit od smlouvy, musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost KZ trading s.r.o., se sídlem Vršovická 416/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 06702619, tedy Poskytovatele, a to formou jednostranného právního jednání písemně na adrese sídla Poskytovatele nebo e-mailem na adrese reklamace@potrebuji-gdpr.cz. V odstoupení od smlouvy uveďte Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, popř. označení produktu, který chcete stornovat. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

16.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

16.6. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

16.7. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel poskytuje nabyvateli, který je spotřebitelem, tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (KZ trading s.r.o., se sídlem Vršovická 416/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 06702619)

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. ---------------------------------------------------------------------------------------------

16.8. Důsledky odstoupení. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy budeme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, cenu příslušného produktu, kterou jsme od Vás obdrželi. Pro vrácení plateb používáme bezhotovostní převod na číslo účtu, ze kterého jsme platbu obdrželi nebo jiný, Vámi udaný bankovní účet. V žádném případě Vám v souvislosti

s odstoupením od smlouvy nevzniknou další náklady.

17. Ostatní

17.1. Technická specifikace produktu, údaje o funkčnosti a kompatibilitě se softwarem, je uvedena u daného produktu na webových stránkách.

17.2. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřenou smlouvu budeme archivovat.

18. Účinnost

18.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1.8. 2018. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky upravit a nové znění obchodních podmínek zveřejnit na webových stránkách. Každá smlouva se vždy řídí obchodními podmínkami platnými ke dni odeslání objednávky, není-li výslovně uvedeno jinak.